messager
 
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
verified_user แบบฟอร์มการให้บริการประชาชนตาม-พ-ร-บ-อำนวยความสะดวกฯ
แบบขออนุญาตเปลี่ยนการตรวจเวร/อยู่เวร - ยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
หนังสือมอบอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 505
ใบแจ้งทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 851
ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 968
แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 473
แบบคำร้องทุกข์ร้องเรียน(ทางโทรศัพท์) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
แบบคำร้องทุกข์ร้องเรียน(ด้วยตนเอง) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 582
แบบคำร้องขอถังขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 683
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2194
แบบคำขอรับใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1101
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 663
แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 752
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 529
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 418
คำขอเปลี่ยนแปลงแจ้งการต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 395
คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตราย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 525
คำร้องขอยกเลิกกิจการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 475
คำร้องขอถังขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 534
คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 650
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2