ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร