messager
 
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร


สถิติ sitemap
วันนี้ 42
เดือนนี้2,089
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)52,581
ทั้งหมด 280,000

play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)


ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT 2567)


การป้องกัน โรคไข้หูดับ


camera_alt ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการธนาคารขยะ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน รับซื้อขยะจากสมาชิกในเขตตำบลงิ้วด่อน
งานสุขาภิบาลออกรับฝากขยะรีไซเคิล ณ บ้านกกกอก หมู่ที่ 12 และ บ้านกกกอกใหม่ หมู่ที่14
งานสุขาภิบาลออกรับฝากขยะรีไซเคิล ณ บ้านใหญ่นายอ หมู่ที่ 13
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กประฐมวัยในสังกัด ศพด. เขตพื้นที่ตำบลงิ้วด่อน ประจำปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลงิ้วด่อนร่วมเดินแบบแฟชั่นผ้าไทยที่งานกาชาดจังหวัดสกลนคร
รับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA 1001
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
งานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2567
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

play_arrow ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศรายงานผลการประมูล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up ออนไลน์Facebook
ออนไลน์Facebook
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
play_arrow การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
play_arrow ข้อมูลรายงานผลการติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตe-planNACC
play_arrow การขยายเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลงิ้วด่อน (พ.ศ.2566-2570)
folder รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลงิ้วด่อน พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
folder รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลงิ้วด่อน พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน
folder ประกาศประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ 2566-2570)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยนช์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
folder ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ